Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Đắk Lắk

Địa chỉ: 09 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk-Việt Nam.

ĐT: 0500 3517779, Fax:                  ,  Email: daktip@vnn.vn

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Đắk Lắk trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

  • Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin quảng bá du lịch và các dịch vụ du lịch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, khách du lịch và các nhà đầu tư về du lịch;
  • Triển khai lập chương trình dự báo và xây dựng chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; tham gia xây dựng sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch phù hợp với định hướng phát triển ngành và của địa phương;
  • Tổ chức triển khai các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các dự án xúc tiến du lịch. Phối hợp cùng các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến du lịch, có trách nhiệm tổ chức triển khai các chương trình dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
  • Chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương trong và ngoài nước; phối hợp tổ chức, tham gia các hội chợ, hội thảo, hội nghị quốc tế về xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
  • Tổ chức, giới thiệu các ấn phẩm du lịch phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch của tỉnh theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;
  • Tư vấn, tìm hiểu các chương trình hợp tác về du lịch, phối hợp cùng các doanh nghiệp trong việc khảo sát thị trường du lịch, giới thiệu điểm đặt chi nhánh cho các đơn vị du lịch trong và ngoài nước;
  • Liên kết cùng các doanh nghiệp lữ hành trong nước và nước ngoài khảo sát các tuyết điểm phục vụ khách du lịch đến du lịch tại địa phương; cung ứng các dịch vụ du lịch cho du khách đến địa phương;
  • Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về công tác quản lý, nghiệp vụ du lịch để nâng cao kỹ năng trong hoạt động du lịch nói chung.Source :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *